Keyword Matching

Keyword Matching

Keyword Matching

با استفاده از Keyword Matching شما مي توانيد كاربران هدفمندتری را جذب كنيد و از اين طريق ( ROI ) سود خود را افزايش دهيد.

به خاطر داشته باشيد كه هر چقدر ميزان CTR آگهي شما بيشتر باشد، شما هزينه كمتری را به ازاي هر كليك پرداخت خواهيد كرد، بنابراين، براي اينكه هزينه ها را كاهش دهيد، بايستي ميزان CTR خود را بالا ببريد و يكي از روش هاي افزايش CTR اين است كه آگهي شما براي Keyword هايي نمايش داده شود كه كاملا مرتبط با موضوع آگهي شماست.

هر چقدر كلمه كليدی كه كاربر جستجو مي كند، به موضوع آگهي شما نزديك تر باشد، تمايل بيشتری برای كليك كردن بر روی آگهی تبليغاتی شما خواهد داشت و در نتيجه CTR آگهي شما افزايش پيدا خواهد كرد كه اين به نوبه خود باعث كاهش Min CPC براي كلمات كليدی شده و در نهايت هزينه كل تبليغاتی شما كاهش پيدا كرده و به همان ميزان ( ROI ) سود شما افزايش چشمگيری خواهد كرد.

 

تبلیغات در گوگل با اسمارت مدیا

Broad Matching

این روش وسيع ترين طيف مخاطبين را مورد هدف قرار مي دهد، برای مثال اگر در ليست كلمات كليدی شما، كلمه اينترنت وجود داشته باشد، آگهي شما براي تمامي كلماتي كه درون آنها كلمه اينترنت وجود دارد نمايش داده مي شود:

 • آموزش اينترنت
 • اينترنت پرسرعت
 • اينترنت چيست

بنابراين اگر شما براي كلمات كليدی خود، Type Matching را از نوع Broad انتخاب كنيد، آگهی شما براي طيف وسيعی از كلمات و عبارات جستجو، نمايش داده خواهد شد.

اگر تصميم به استفاده از Broad Match داريد حتما متن آگهی خود را به گونه ای تنظيم كنيد كه بتواند توجه كاربران را به خود جلب كرده و آنها را تشويق به كليك بر روی آگهي شما كند تا CTR كاهش چشمگيری پيدا نكند.

همچنين در Broad Matching  این احنمال وجود دارد كه آگهي شما برای كلمات مترداف يا هم معنی نيز نمايش داده شود.

بطور مثال اگر شما در ليست كلمات كليدي خود، كلمه Home راداشته باشيد و Matching Type براي اين كلمه از نوع Broad انتخاب شده باشد، آگهی شما برای كلمات كليدي مترادف و مرتبط با كلمه Home نيز نمايش داده مي شود، كلماتي مثل Apartment و House

بنابرابن، هنگام استفاده از Broad Matching حتما بايد با احتياط عمل كنيد تا CTR آگهی شما افت قابل ملاحظه اي پيدا نكند.

هنگامي كه شما كلمات كليدي جديدي را اضافه مي كنيد، Match Broad بطور پيشفرض براي اين كلمات انتخاب مي شود. اگر واژه كليدی شما از دو يا چند كلمه تشكيل شده باشد و Match Type از نوع Broad انتخاب شود، آگهی شما براي تركيبات مختلفي كه اين چند كلمه مي توانند از لحاظ ترتيب داشته باشند، نمايش داده مي شود.

به طور مثال، اگر شما عبارت خريد آنلاين كتاب را در ليست كلمات كليدی خود داشته باشيد، آگهی شما براي عبارت خريد كتاب آنلاين نيز نمايش داده خواهد شد. بنابراين ترتيب قرار گرفتن كلمات كليدي در حالت Broad Matching مهم نيست.

Phrase Matching

در نوع Phrase Match ترتيب قرار گرفتن كلمات كليدي در داخل عبارات جستجو اهميت پيدا مي كند. بطور مثال اگر شما عبارت اينترنت ADSL را در ليست واژه هاي كليدی داشته باشيد و Match Type را از نوع Phrase انتخاب كرده باشيد، آگهی شما فقط براي عباراتی كه حاوی كلمات اينترنت و ADSL ( در همان ترتيبي كه ظاهر شده اند ) مي باشند، نمايش داده مي شود.

 • اينترنت ADSL رايگان (كلمات ديگر مي توانند به انتهاي عبارت كليدي اضافه شوند)
 • خريد اينترنت ADSL (كلمات كليدي مي توانند به ابتداي عبارت كليدي اضافه شوند)
 • خريد اينترنت ADSL تهران (كلمات كليدي مي توانند به ابتدا و انتهاي عبارت كليدي اضافه شوند)

توجه داشته باشيد كه دو كلمه اينترنت و ADSL بايد به همان ترتيب جستجو شوند. بنابراین، آگهي شما براي عبارات زير نمايش داده نخواهد شد:

 • اينترنت رايگان ADSL (كلمه رايگان بين كلمات اينترنت و ADSL فاصله انداخته است)
 • ADSL اينترنت (ترتيب قرار گرفتن كلمات عوض شده است)
 • اينترنت پرسرعت ( كلمه ADSLوجود ندارد)

در Phrase Match بايد همه كلمات با همان ترتيبی كه دارند توسط كاربر جستجو شوند تا آگهي شما نمايش داده شود.

در عبارت اينترنت پرسرعت، از آنجایی كه كلمه ADSL وجود ندارد، آگهي شما نمايش داده نخواهد شد. بنابراین استفاده از Phrase Matching مخاطبين شما را محدودتر كرده و كاربران هدفمندتری را ايجاد خواهد كرد كه اين به نوبه خود CTR آگهي شما را افزايش خواهد داد. براي اينكه Phrase Matching را براي عبارات كليدی خود فعال كنيد، بايد آنها را در داخل Quotation Mark ” ” قرار دهيد.

Exact Matching

در نوع Exact Matching آگهي شما فقط زمانی نمايش داده مي شود، كه كاربر دقيقا همان كلمه ای را كه شما در ليست كلمات كليدی خود داريد، جستجو كند.

بطور مثال، اگر كلمه اينترنت ADSL بصورت Match Exact تعريف شده باشد، آگهی تنها براي كلمه اينترنت ADSL نمايش داده مي شود و اگر در ابتدا و يا انتها و يا در بين عبارت اينترنت ADSL كلمات ديگری وجود داشته باشد و يا ترتيب قرار گرفتن كلمات تغيير كرده باشد، آگهی شما نمايش داده نمي شود:

 • خريد اينترنت ADSL ( آگهي نمايش داده نمي شود. علت: وجود كلمه اضافي در ابتدا )
 • اينترنت ADSL تهران ( آگهي نمايش داده نمي شود. علت: وجود كلمه اضافي در انتها )
 • اينترنت رايگانADSL ( آگهي نمايش داده نمي شود. علت: وجود كلمه اضافي در بين كلمات )
 • ADSL اينترنت ( آگهي نمايش داده نمي شود. علت: ترتيب كلمات عوض شده است )

Exact Matching نسبت به انواع ديگر Match Type ها، ترافيك دقيق و هدفمندتری ( Targeted Visitors ) ايجاد مي كند و ميزان CTR آگهی شما در اين حالت به بيشترين مقدار مي تواند برسد ( در صورتي كه متن آگهی شما متناسب با كلمات كليدي انتخابي باشد ) براي اينكه Exact Matching را براي عبارات كليدی خود فعال كنيد، بايد آنها را در داخل [ ] قرار دهيد.

Negative Matching

اگر كلمه ای بصورت Negetive Matching تعريف شده باشد، آگهی شما براي عبارات حاوی كلمه Negative نمايش داده نخواهد شد. شما مي توانيد ليستي از كلمات كليدی كه نامتناسب با آگهی شما هست را تهيه كرده و آنها را بصورت Negative Match تعريف كنيد.

در اين حالت اگر عبارتي كه كاربر جستجو مي كند، حاوی يكي از كلمات كليدی Negative باشد، آگهی تبليغاتي شما به نمايش در نخواهد آمد. بطور مثال اگر شما از كلمه اينترنت ADSL بصورت Broad استفاده كرده باشيد و كلمه رايگان را بصورت Negative بكار برده باشيد، آگهي شما براي عباراتی كه حاوی كلمات اينترنت و ADSL مي باشند و كلمه رايگان در داخل آنها نيست، نمايش داده خواهد شد:

 • اينترنت ADSL تهران ( آگهي نمايش داده مي شود )
 • اينترنت پرسرعت ADSL ( آگهي نمايش داده مي شود )
 • اينترنت ADSL رايگان ( آگهي نمايش داده نمي شود )

 

کانال تلگرام اسمارت مدیا

مطالب مرتبط---

ارسال پاسخ---

Back to top